اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

قصد جسارت به هنرمندان را ندارم قطعاً هنرمندان لحن توام با طنز بنده را درک مي‌کنند