اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

سوءمديريت و نبود هم‌افزايي بين دستگاه‌ها و مردم عامل سيل پل “غله‌زار” بود