اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

عدم احراز صلاحیت افراد در انتخابات ریاست جمهوری، دلیل بر عدم صلاحیت در دیگر مسئولیت ها نیست