اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

عبدالملکي: سال 1395 يکي از بدترين سالها براي توليد ملي بود به دولت که اميدي نيست شايد بسيج سرمايه هاي اندک مردم گرهي از مشکلات توليد باز کند