اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

سوريه آماده گفتگو با همه به شرط کنار گذاشتن سلاح است کشورهاي اروپايي بايد دست از حمايت گروه‌هاي تروريستي بردارند