اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

موضوع فيلم يک بحث دورن گفتماني است بخش عمده‌اي از فيلم به مذاکرات هسته‌اي برمي‌گردد