اول خبر | خبر امروز

پنج نهاد مأمور بررسي دعاخواني خواننده پاپ‌

زمان دریافت خبر :
شوراي توسعه فرهنگ قرآني ? نهاد را مأمور بررسي و تهيه گزارش از اقدام يکي از خوانندگان پاپ کشور در اجراي نامناسب دعاي جوشن کبير کرد تا با توجه به آن دستورالعملي براي جلوگيري از تکرار موارد مشابه تهيه شود.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 272

دیگران چه می خوانند