اول خبر | خبر امروز

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي: تکميل پوشش بيمه بازنشستگي براي همه مردم در دستور کار دولت

زمان دریافت خبر :
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: يکي از برنامه هاي موفق دولت تدبير و اميد پوشش کامل بيمه درمان براي همه مردم ايران بود و يکي از اهداف دولت دوم دکتر روحاني تکميل پوشش بيمه بازنشستگي براي همه مردم است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند