اول خبر | خبر امروز

?? عادت بد که پس از دوران بلوغ بايد ترک کنيد

زمان دریافت خبر :
در خيلي از مقالات تاکيد شده است که وعده صبحانه را حتما ميل کنيد، حتي اگر خيلي خواب آلود و کسل باشيد. اما اين نکته فقط براي وعده صبحانه نيست اين مورد براي وعده‌هاي ناهار و شام نيز کاربرد دارد. سعي کنيد در وعده‌هاي غذايي خود نظم و ترتيب را رعايت کنيد و از ريزه خواري برحذر باشيد و سعي نکنيد کمبود مصرف مواد غذايي يک وعده را در وعده‌هاي بعدي جبران کنيد. از پر خوري در يک وعده غذايي نيز پرهيز کنيد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4250

دیگران چه می خوانند