اول خبر | خبر امروز

ه?رشي س?رک?وتووان?ي ئ?ران، و??ام?کي ب?ه?ز ب? د?ستدر?ژيي داعش بوو

زمان دریافت خبر :
ب?شي ئ?ران/کوردي- پ?ش­نو?ژي ه?يني سن? وتي: ه?رشي س?رک?وتووان?ي ئ?ران ب? س?ر بنک?کاني گرووپ? ت?کفيريي?کان ل? سووريا، و??ام?کي ب?ه?ز ب? د?ستدر?ژيي داعش بوو.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4229

دیگران چه می خوانند