اول خبر | خبر امروز

نقد کتاب به بالندگي معرفت کمک مي کند شنونده صداي مخالف باشيم

زمان دریافت خبر :
احمد شاکري در نشست نقد و بررسي مجموعه داستان «سر سبيل هايت را نجو» گفت: بايد در انتخاب کتاب براي نقد توجه شود و پيشنهاد مي کنم، مجموعه هاي داستان براي اين کار انتخاب نشوند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 636

دیگران چه می خوانند