اول خبر | خبر امروز

تاملي درباره واکنش هاي اخير به سروده مهدي جهانداري

زمان دریافت خبر :
حواشي شعر مهدي جهانداري که با موضوع فتنه در بيت رهبر ي خوانده شد ادامه دارد. نوع واکنشي که در اين چند روز به سروده جهانداري و اقدام آقاي الله‌کرم شده است در نوع خود مي‌تواند محل تامل قرار گيرد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 335

دیگران چه می خوانند