اول خبر | خبر امروز

راهکار برون رفت از بحران اقتصادي

زمان دریافت خبر :
سياست در ايران برخلاف شمار قابل اعتنايي از کشورهاي داراي سنت نيرومند دموکراتيک که احزاب نيرومند و شناخته شده دارند و آنها هستند که دولت را اداره و انتخابات را سوزان نگه مي دارند به زلف دولت گره خورده است. از 1372 تا امروز و در انتخابات گوناگون دولت يک پاي مبارزه بوده و هست . اين وضع چند پيامد دارد که يکي از آنها تعطيلي روال عادي کار دولتها است .

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند