اول خبر | خبر امروز

شمارش آراي ملت تصاوير

زمان دریافت خبر :
پس از اتمام ساعت قانوني دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا، شعب اخذ راي کار شمارش آرا را شروع کردند.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2432

دیگران چه می خوانند