اول خبر | خبر امروز

ژماردني د?نگ?کان د?ستي پ?کرد ر?ژ?ي د?نگد?ران د?گات? 40ملو?ن ک?س

زمان دریافت خبر :
ب?شي ه??بژاردن/ کوردي- پاش ک?تايي پ??س?ي د?نگدان ب? ه??بژاردني دوازد?ه?مين خولي س?ر?کاي?تيي ک?مار و پ?نج?مين خولي ش?راکاني شار و گوند ل? ئاکامدا پ??س?ي ژماردني د?نگ?کان د?ستي پ?کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3036

دیگران چه می خوانند