اول خبر | خبر امروز

فقط به خاطر يک مشت رأي!

زمان دریافت خبر :
امروز ديگر هيچ کس حتي دشمن «قادر» نيست از نمايشي بودن انتخابات در ايران بگويد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3049

دیگران چه می خوانند