اول خبر | خبر امروز

فقط به خاطر يک مشت رأي!

زمان دریافت خبر :
امروز ديگر هيچ کس حتي دشمن «قادر» نيست از نمايشي بودن انتخابات در ايران بگويد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3893

دیگران چه می خوانند