اول خبر | خبر امروز

هوش از پدر به ارث مي رسد يا از مادر؟

زمان دریافت خبر :
هوش يک توانايي ذهني است که قابليت هاي متنوعي مثل استدلال،برنامه ريزي ،حل مسئله ،تفکرانتزاعي و يادگيري انواع زبانها را دارد

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند