اول خبر | خبر امروز

خشکسالي و دروغ!

زمان دریافت خبر :
يک کشاورز: امسال، هم خشکسالي هم سرما باعث آسيب به گندم شد اما بيمه کشاورزان به تعهدات خود عمل نکرد و خسارتي از اين بابت به ما پرداخت نکرد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4947

دیگران چه می خوانند