اول خبر | خبر امروز

گفت و شنود حرام

زمان دریافت خبر :
يارو هندوانه‌اي دزديده و مشغول خوردن بود، به او گفتند؛ خجالت نمي‌کشي که مال حرام مي‌خوري؟ و يارو گفت؛ من به حلال و حرامش کاري ندارم، اين هندوانه را براي شيريني و خنکي آن مي‌خورم!

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند