اول خبر | خبر امروز

آمار مشارکت استانهاي فارس ، اصفهان و اردبيل

زمان دریافت خبر :
ميزان مشارکت مردم استان فارس و اردبيل بيش از 70 درصد و مشارکت سمناني ها بيش از 80 درصد بوده است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3272

دیگران چه می خوانند