اول خبر | خبر امروز

راي‌گيري تا ساعت ?? انجام مي‌شود

زمان دریافت خبر :
با موافقت وزير کشور زمان اخذ رأي در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر تا ساعت ?? تمديد شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند