اول خبر | خبر امروز

بحران خط دفاعي در ترکيب بارسلونا

زمان دریافت خبر :
جرارد پيکه و خاوير ماسکرانو امروز هم در تمرينات بارسلونا غايب بودند تا شرايط اين تيم براي ديدار مقابل ايبار دشوار شود.???????

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4419

دیگران چه می خوانند