اول خبر | خبر امروز

انتخابات موجب عزت و اقتدار اسلام و نظام مي شود مردم به فرد اصلح راي دهند

زمان دریافت خبر :
حوزه/امروز ما در زمان حساسي قرار داريم، چرا که دشمنان همواره به دنبال ساقط کردن نظام هستند. زيرا آنها با روي کار آمدن نظام الهي سيلي خوردند و موقعيت عظيم خود را از دست دادند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 385

دیگران چه می خوانند