اول خبر | خبر امروز

شليک به انتخابات فرانسه

زمان دریافت خبر :
همه منتظر بودند پس از چندين‌‌ماه فضاي امنيتي در فرانسه، بالاخره انتخابات رياست‌جمهوري اين کشور در فضايي آرام برگزار شود

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 941

دیگران چه می خوانند