اول خبر | خبر امروز

ب?غدا ئ?بالي ب?رد?وامي ه?رش?کاني داعش ل? ناوچ? خواروو?کاني ک?رکووک?

زمان دریافت خبر :
ب?شي ع?راق و ه?ر?مي کوردستان- نو?ن?ري ب?ر?ي تورکماني ک?رکووک ل? پ?رل?ماني ع?راق ئ?بالي ب?رد?وامي ه?رش?کاني گرووپي تير?ريستي داعش ل? ناوچ? باشووريي?کاني ئ?و پار?زگاي? خست? ئ?ست?ي ب?غدا و ج?ختي کرد? س?ر پ?ويستي د?ستپ?کردني ئ?پ?راسي?ني ئازادکردن?و?ي شاري ح?ويج?.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند