اول خبر | خبر امروز

73 ل?س?دي لاي?نگراني پارتي بزووتن?و?ي ن?ت?و?پ?ر?ستي تورکيا د?نگي نا يان ب? گشتپرسي?ک? داو?

زمان دریافت خبر :
ب?شي تورکيا- دام?زراو?ي تو?ژين?و? ن?و ن?ت?و?يي?کاني ف?ر?نسا ?ايگ?ياند ک? ل? گشتپرسي گ??يني د?ستووري بن???تي تورکيادا 73ي ل?س?دي لاي?نگراني پارتي بزووتن?و?ي ن?ت?و? پ?ر?ستي تورک د?نگي "نا"يان ب?و گشتپرسي? داو?.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3771

دیگران چه می خوانند