اول خبر | خبر امروز

قدرداني جمعي از جوانان انقلابي از زاکاني

زمان دریافت خبر :
در بخشي از نامه جمعي از جوانان مومن و انقلابي به زاکاني آمده است: شما الگويي مبتکرانه در مبارزه با فساد اقتصادي، نا برابري و فاصله نا عادلانه طبقاتي منتهي به فقر را ارائه کرديد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6309

دیگران چه می خوانند