اول خبر | خبر امروز

کنار رفتن از پيمان ترانس پاسيفيک به ضرر واشنگتن است

زمان دریافت خبر :
استاد علوم سياسي کالج کاکاتکار هند معتقد است کنار کشيدن احتمالي آمريکا از پيمان «تي پي پي» به ضرر اين کشور بوده و منجر به حرکت قدرت هاي آسيايي به سمت چين و دوري از آمريکا خواهد شد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4632

دیگران چه می خوانند