اول خبر | خبر امروز

جلسه ويژه براي تجديدنظر مصوبه پخش غيرزنده مناظرات انتخابات

زمان دریافت خبر :
ساعت24-عضو کميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات از برگزاري جلسه ويژه اين کميسيون به منظور تجديدنظر در «پخش غيرزنده مناظرات انتخاباتي از رسانه ملي» خبر داد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 469

دیگران چه می خوانند