اول خبر | خبر امروز

کورد?کان تواناي دام?زراندني و?ات?کيان نيي?

زمان دریافت خبر :
ب?شي ع?راق و ه?ر?مي کوردستان- نو?ن?ري پ?شووي پ?رل?ماني ع?راق وتي ئ?مريکا، تورکيا و ي?ک?تيي ئ?ورووپا ب? توندي دژ ب? ه??کردني ئا?اي ه?ر?مي کوردستان ل? پار?زگاي ک?رکووکن و در?ژ?ي دا: کورد?کان تواناي دام?زراندني و?ات?کيان نيي?.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6308

دیگران چه می خوانند