اول خبر | خبر امروز

علت توده پستاني، جاي نگراني داره؟

زمان دریافت خبر :
در سمت راست پستان سمت راست و سمت چپ و پايين پستان سمت چپم چيزهاي سفت و دردناکي احساس مي کنم.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند