اول خبر | خبر امروز

نووسينگ?ي ئ?نجوم?ني نيشتمانيي کورد?کاني سووريا ل? قاميشلوو ديسان?و? داخرا

زمان دریافت خبر :
ب?شي جيهان- ماو?ي چ?ند ??ژ پاش و?کردن?و?ي نووسينگ?ي ئ?نجوم?ني نيشتمانيي کورد ل? قاميشلوو ک? نزيکن ل? بارزاني، ديسان?و? ل?لاي?ن ه?ز?کاني ئاسايشي کورد داخرا.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4646

دیگران چه می خوانند