اول خبر | خبر امروز

کورد?کان ش?رعيي?تي س?رب?خ?يي ل? هيچ لاي?ن?کي ع?راقي و?رناگرن وت?کاني ح?کيم ب?ت? ه?ي نيگ?راني

زمان دریافت خبر :
ب?شي ع?راق و ه?ر?مي کوردستان- نو?ن?ري پارتي ل? پ?رل?ماني ع?راق ل? کاردان?و? ب? وت?کاني س?ر?کي ئيئتيلافي ن?ت?و?يي ع?راق ل?س?ر ئ?و?يک? ت?نيا ئيسرائيل س?رب?خ?يي ه?ر?مي کوردستان ب? ف?رمي د?ناس?ت، وتي: ئ?م وت?ي? ت?نيا ل? ب?رژ?و?نديي ئيسرائيل?.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4640

دیگران چه می خوانند