اول خبر | خبر امروز

قاچاقچي مواد مخدر ملکه زيبايي زندان شد!

زمان دریافت خبر :
قاچاقچي مواد مخدر ملکه زيبايي زندان شد! خانم " ايرنيا ايوبووا " تاجر مواد مخدر که به سيزده سال حبس محکوم شده است، عنوان ملکه زيبايي زندانهاي روسيه درسال 2017 را به دست آورد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 686

دیگران چه می خوانند