اول خبر | خبر امروز

صنعتي که مي‌تواند 600 هزار شغل ايجاد کند

زمان دریافت خبر :
يکي از صنايع ايران، هم اکنون حداقل ??? هزار نفر اشتغال مولد در اين صنعت دارد و مي تواند طي برنامه ششم ??? هزار شغل جديد ايجاد نمايد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 899

دیگران چه می خوانند