اول خبر | خبر امروز

دولت آقاي روحاني غير ممکن را ممکن کرد | تنها يک ستاد خواهيم داشت

زمان دریافت خبر :
محمدي گفت: هنوز هم شعار ما تنش زدايي است. دولت آقاي روحاني غير ممکني را ممکن کر .شش قطعنامه بر عليه ايران صادر شده بود و در آستانه جنگ قرار داشتيم

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند