اول خبر | خبر امروز

ارائه خدمات به بيماران دياليزي رايگان است

زمان دریافت خبر :
رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، هر گونه تغيير خدمات به بيماران دياليزي را رد کرد و گفت: خدمات اين بيماران همچنان رايگان خواهد بود.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 309

دیگران چه می خوانند