اول خبر | خبر امروز

هنرمندان: کارآفريني و نوآوري

زمان دریافت خبر :
اين روزها ارزش افزوده حاصل از نوآوري و تعريف محصولات جديد به حدي رسيده است که بسياري به نوآوري بعنوان نيروي پيشران اقتصادي مي نگرند. اين باور جدي وجود دارد که بدون نوآوري و خلاقيت کارآفريني ميسر نخواهد بود و رشد اقتصادي شتاب نخواهد گرفت.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1116

دیگران چه می خوانند