اول خبر | خبر امروز

87 درصد آراي رفراندوم ترکيه شمارش شد؛ پيشتازي موافقان با تغيير قانون اساسي

زمان دریافت خبر :
پس از شمارش ??.? درصد از همه پرسي ترکيه، ??.? درصد مشارکت کنندگان در اين همه پرسي با تغييرات قانون اساسي موافقت کردند.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5406

دیگران چه می خوانند