اول خبر | خبر امروز

87 درصد آراي رفراندوم ترکيه شمارش شد؛ پيشتازي موافقان با تغيير قانون اساسي

زمان دریافت خبر :
پس از شمارش ??.? درصد از همه پرسي ترکيه، ??.? درصد مشارکت کنندگان در اين همه پرسي با تغييرات قانون اساسي موافقت کردند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 283

دیگران چه می خوانند