اول خبر | خبر امروز

چگونه براي سربازي امريه بگيريم؟

زمان دریافت خبر :
مي دانيد که مشمولان وظيفه در نيروهاي مسلح خدمت مي کنند. يعني: ارتش، سپاه و يا نيروي انتظامي. براساس قوانين و براساس ضوابط خاصي ادارات دولتي هم مي توانند از نيروهاي وظيفه استفاده کنند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 812

دیگران چه می خوانند