اول خبر | خبر امروز

نتايج اوليه شمارش آراي رفراندوم ترکيه

زمان دریافت خبر :
پس از شمارش ?? درصد از همه پرسي ترکيه، ?? درصد مشارکت کنندگان در اين همه پرسي با تغييرات قانون اساسي موافقت کردند.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند