اول خبر | خبر امروز

دانستني هاي جالب روانشناسي

زمان دریافت خبر :
در جهان صنعتي امروز، تقريباً هيچ فعاليت و حرفه‌اي يافت نمي‌شود که به درک و انديشه? انساني وابسته نباشد؛ در نتيجه روان‌شناسي با زندگي انسان مدرن پيوندي نا گسستني ايجاد کرده‌است. و کسب اطلاعات هرچه بيشتر راجع به مسائل در اين زمينه ميتواند بسيار مفيد واقع شود.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 892

دیگران چه می خوانند