اول خبر | خبر امروز

نقش موسيقي در زندگي افراد آسيب ديده

زمان دریافت خبر :
يادگيري موسيقي اين روزها بيش از هر دوره ديگري محبوبيت يافته است. موسيقي قدرت اين را دارد که تجربياتي را براي هنرجويان آسيب ديده فراهم کند که بار تسکيني و درماني دارند.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5384

دیگران چه می خوانند