اول خبر | خبر امروز

نقش موسيقي در زندگي افراد آسيب ديده

زمان دریافت خبر :
يادگيري موسيقي اين روزها بيش از هر دوره ديگري محبوبيت يافته است. موسيقي قدرت اين را دارد که تجربياتي را براي هنرجويان آسيب ديده فراهم کند که بار تسکيني و درماني دارند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 293

دیگران چه می خوانند