اول خبر | خبر امروز

بازآفريني مرهمي بر زخم حاشيه نشيني شهر كرمانشاه

زمان دریافت خبر :
كرمانشاه - ايرنا - بازآفريني و يا همان طريقه بهتر زيستن عنواني است كه از سوي صاحبنظران و مسوولان براي درمان زخم حاشيه نشيني كرمانشاه مطرح شده تا شايد بتوان با استفاده از اين راهكار از بروز بيشتر آسيب هاي اجتماعي، اقتصادي و تضاد فرهنگي ناشي از گسترش اين پديده جلوگيري كرد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 890

دیگران چه می خوانند