اول خبر | خبر امروز

چرا برخي از کودکان از والدين حرف شنوي ندارند؟

زمان دریافت خبر :
به فرزندتان مسئوليت دهيد. کودکاني که در خانه مسئوليت پذير هستند و به آنها مسئوليت سپرده مي شود، در انجام مسئوليتهاي آتي موفق تر هستند. براي انجام مسئوليت ها، به فرزندتان حق انتخاب دهيد تا احساس قدرت کند.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4626

دیگران چه می خوانند