اول خبر | خبر امروز

فروش محصولات اينترنت اشيا ? برابر مي‌شود

زمان دریافت خبر :
تعداد محصولات و ابزار به فروش رفته مبتني بر اينترنت اشيا در دهه آينده به شدت افزايش مي‌يابد، امري که به شکل گيري شهرهاي هوشمند مي‌انجامد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 810

دیگران چه می خوانند