اول خبر | خبر امروز

همه کسانيکه در رفراندوم شرکت مي‌کنند شهروندان ارزشمند ما هستند

زمان دریافت خبر :
دولت بهار: رهبر حزب دمکراتيک خلق‌ها گفت: همه کساني که در رفراندوم تغيير قانون اساسي ترکيه «آري» و همه کساني که «خير» مي‌گويند، برادران و شهروندان محترم و ارزشمند ما هستند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6328

دیگران چه می خوانند