اول خبر | خبر امروز

حمله مسلحانه به رستوراني در ترکيه

زمان دریافت خبر :
در حمله افراد مسلح به رستوراني در آنکارا ? نفر کشته شدند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 814

دیگران چه می خوانند