اول خبر | خبر امروز

آمار بيسوادان کشور

زمان دریافت خبر :
معاون وزير آموزش و پرورش گفت: در سرشماري سال 95 تعداد هشت ميليون و 700 بيسواد در کشور ثبت شده که طبق اين آمار حدود يک ميليون و 520 هزار نفر از آمار بيسوادي طي پنج سال گذشته در کشور کم شده است.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4599

دیگران چه می خوانند