اول خبر | خبر امروز

لزوم استفاده از کمکهاي علمي و فني کشورهاي داراي روابط تجاري با ايران

زمان دریافت خبر :
رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير بر لزوم استفاده از کمک هاي علمي، فني و مالي شرکت هاي خارجي که کشورهاي آنها داراي روابط تجاري خوبي با ايران هستند، تاکيد کرد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3490

دیگران چه می خوانند